Naar inhoud

Personen met een beperking

Wat doet het OCMW?

De voornaamste voorzieningen worden voor u op een rijtje gezet met een beknopte uitleg.  Zoals u kan vaststellen heeft elke voorziening zijn eigen voorwaarden, inkomensgrenzen, enz… Het is niet altijd even gemakkelijk om hieruit wegwijs te geraken.
Op de sociale dienst van het OCMW worden u bijkomende inlichtingen gegeven en kan u ook de nodige formulieren verkrijgen.

Zitdag tegemoetkoming personen met een beperking:

Via zitdagen in het Gemeentehuis geven de maatschappelijk werkers van de FOD Sociale Zekerheid, informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de inkomensvervangende en integratie-tegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Concreet kan men o.a. terecht met vragen over: 

 • algemene informatie rond de wetgeving van de tegemoetkomingen,
 • de te volgen procedure,
 • de opvolging en afhandeling van zijn dossier,
 • de voorwaarden om een tegemoetkoming te kunnen genieten,
 • de invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op een tegemoetkoming,
 • de sociale en fiscale voordelen,
 • de parkeerkaart en verminderingskaart voor het openbaar vervoer,
 • de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap.

Zitdagen 2017

Elke vierde vrijdag van de maand, van 13.30 u tot 15.30 u in het gemeentehuis. 

Wat doet het gemeentebestuur?

 

Mantelzorgtoelage
Gehandicapten in een beschermde werkplaats
Sociaal pedagogische toelage
Vakantievergoeding gehandicapten

 

Algemene informatie

 

Tegemoetkomingen mindervaliden

Deze tegemoetkomingen verleend door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu streven naar de vervanging of de aanvulling van het inkomen van de gehandicapte of bejaarde persoon die niet in staat is, wegens zijn of haar handicap, een voldoende inkomen te verwerven, of die bijkomende lasten te dragen.

 

Er zijn 3 soorten tegemoetkomingen :

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming
  Dit is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen die, wegens hun handicap, niet in staat zijn meer dan één derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Integratietegemoetkoming
  Dit is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan de gehandicapte personen die, ten gevolge van de vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben om zich in het maatschappelijk leven in te passen.
 • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is een tegemoetkoming die wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar wegens verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid.  

De inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming kunnen aangevraagd worden door personen van 21 tot 65 jaar maar blijft wel doorlopen na deze leeftijd. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is enkel voor mensen ouder dan 65 jaar.
De aanvrager moet in België woonachtig zijn en er effectief verblijven op het ogenblik van de aanvraag en gedurende een periode voor dewelke de tegemoetkoming wordt verleend. Het inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.  De aanvrager moet medisch en/of sociaal op een lager niveau functioneren dan een valide persoon. Volgende functies worden beoordeeld :

 • De mogelijkheid om zich te verplaatsen,
 • de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te bereiden,
 • de mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden,
 • de mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten,
 • de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het te kunnen vermijden,
 • de mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact. 

 

Het onderzoek bestaat uit een administratief onderzoek naar de inkomsten en een medisch onderzoek naar het totale functioneren van de aanvrager. De invaliditeitsattesten die door deze instelling afgeleverd worden, zijn algemeen geldend. Het eventuele toegekende maandbedrag van de tegemoetkoming is niet belastbaar.

Belastingsvoordelen

Personen met een erkende invaliditeit van minstens 66% kunnen vermindering bekomen bij de personenbelasting en de belasting op de onroerende voorheffing (grondlasten).

de vermindering onroerende voorheffing kan door de eigenaar of de huurder aangevraagd worden, 

de handicap waarmee rekening wordt gehouden moet vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

Men kan een familielid (ouder, grootouder, broer of zuster) van meer dan 65 jaar ten laste nemen indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • deze personen moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar,
 • zij mogen geen bezoldigingen verkrijgen die beroepskosten zijn voor de belastingplichtige
 • geen pensioen van meer dan 14.500 euro (te indexeren) per jaar hebben. 

In specifieke gevallen kunnen personen met een erkende handicap van minstens 50% aan de onderste ledematen of met welbepaalde handicaps genieten van fiscaal voordeel inzake BTW, inschrijvingstaks en verkeersbelasting.

 

Speciale parkeerkaart en andere maatregelen

Deze parkeerkaart wordt verleend aan:

 • personen met een blijvende handicap van 80% of 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid,
 • personen met een blijvende handicap van 50% aan de onderste ledematen,
 • personen die helemaal verlamd zijn aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen geamputeerd zijn,
 • burgerlijke of oorlogsinvaliden met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit,
 • personen met vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met ten minste 2 punten.

 

De veiligheidsgordel

Personen met een handicap kunnen worden vrijgesteld van het dragen van een veiligheidsgordel op grond van gewichtige medische argumenten.

 

Openbaar vervoer

U heeft recht op de kaart 'kosteloze begeleider' indien u niet alleen kan reizen om één van de volgende redenen :

 • een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten,
 • integratietegemoetkoming categorie 3 of hoger,
 • een blijvende invaliditeit of een arbeidsongeschiktheid van minstens 80%,
 • een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die tenminste 50% bedraagt,
 • een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.

Met deze kaart maakt het mogelijk om samen met een andere persoon te reizen met één enkel vervoersbewijs.  De begeleider reist gratis.

Voorrangskaart voor een zitplaats in de trein
Voor wie het moeilijk heeft om recht te blijven staan.  Deze kaart kan aangevraagd worden in elk station.

Deze beide kaarten kunnen eveneens op de bussen van DE LIJN en TEC gebruikt worden.

Gratis abonnement De lijn
Hebben recht op gratis abonnement:

 • de personen ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap,
 • de personen met een handicap die een tegemoetkoming ontvangen vanwege het Ministerie van Sociale Zaken.

 

Vermindering op kabeldistributie

 

Personen waarbij door het ministerie van sociale zaken een handicap werd vastgesteld van meer dan 80% of 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid genieten vermindering van de kabeldistributie.

 

 

Specifiek sociaal elektriciteitstarief

 

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Dit tarief komt overeen met het normaal tarief, maar dan zonder de vaste vergoeding.
Wie komt hiervoor in aanmerking?

 

 • personen die vanwege het OCMW een leefloon ontvangen,
 • personen met een uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (vanaf categorie 2),
 • bejaarden die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen.

 

Sociaal telefoontarief

 

Alle telefoonmaatschappijen verlenen aan gehandicapten en bejaarden een vermindering op de aansluitingskosten en het abonnementsgeld. Eveneens kan men per periode van twee maanden gratis binnenlandse gesprekken voeren ten belope van maximum 50 tariefeenheden.
Per adres kan slechts 1 vermindering worden toegepast.
De aanvraag kan gebeuren door :

 

 • bejaarden die 65 jaar zijn en alleen wonen of samenwonen met ten hoogste 2 personen die minstens 60 jaar zijn (uitzondering : kleinkind),
 • gehandicapten die een invaliditeit van tenminste 66% hebben en alleen wonen of samenwonen met ten hoogste 2 personen, hetzij bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede graad.
 • De aanvrager moet aantonen dat zijn brutogezinsinkomen niet hoger is dan 13.512,18 euro per jaar vermeerderd met 2.501,47 euro per persoon ten laste. Dit bedrag is gelijk aan het grensbedrag toegepast door het RIZIV voor de toekenning van het Omnio-statuut.

 

Geneeskundige verzorging

 

 • De zorgverzekering.
  Iedereen met een attest vanwege het Ministerie van Sociale Zaken waaruit blijkt dat hij of zij lijdt aan een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 15 punten komt in aanmerking voor de zorgverzekering zonder bijkomende indicatiestelling.
 • De maximumfactuur. (MAF)
  Via de verplichte verzekering heeft iedereen recht op de gedeeltelijke terugbetaling van de gezondheidskosten. Een gedeelte, het remgeld, blijft steeds zelf te betalen. Bij de MAF wordt boven een bepaald maximum al het remgeld terugbetaald. De hoogte van dit bedrag hangt af van het inkomen en de samenstelling van het gezin.

Chronische patiënten.
In de ziekteverzekering bestaan diverse maatregelen om chronische patiënten te helpen.

Palliatieve thuisverzorging is het geheel van de zorgverlening aan terminale patiënten die hun laatste dagen, weken of maanden wensen thuis door te brengen. 

Palliatief zorgforfait: het ziekenfonds betaalt een premie (website RIZIV).

remgeld: personen die thuis verzorgd worden en zich in een palliatieve situatie bevinden, moeten geen remgeld meer betalen voor bezoeken van de huisarts,

palliatief verlof: elke werknemer in de privé of de openbare sector die de verzorging van een ongeneeslijk ziek of terminale persoon op zich neemt, kan palliatief verlof opnemen,

palliatief forfait voor thuisverpleging: thuisverpleegkundigen krijgen een forfaitair en supplementair honorarium indien de patiënt die ze verzorgen palliatief is.

Voor verdere inlichten i.v.m. al deze maatregelen is het raadzaam contact op te nemen met uw ziekenfonds.

 

Huisvesting

Elke persoon in een gezin die erkend is als ernstig gehandicapt, telt voor een persoon ten laste. Een kind met een ernstige handicap waarvoor de huurder kinderbijslag ontvangt, wordt beschouwd als twee personen ten laste.